Коледна Промо Игра

Коледна Промо Игра

1. ОРГАНИЗАТОР
ДЖИ-ПРО ГРУП ООД, ЕИК: 203818766, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, УЛ. УСТА КОЛЬО ФИЧЕТО, 33, МОЛ Румен Босев

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
(1) Играта стартира на 28.11.2021г. от 18.00ч. и завършва на 22.12.2021г. в 23.59ч., по-нататък упомената като „Играта“.
(2) По всяко време Играта може да бъде прекъсната, спряна или удължена от Организатора, като обяви това по подходящ начин на https://g-brownie.com/
(3) Играта се провежда на територията на Република България.

3. ПРОДУКТИ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
В Играта участват следните продукти:
50 кутии от различните видове протеинови барове с марката G-bar.

  • G-BAR CHEESECAKE STRACCIATELLA – 60 грама.
  • G-BAR CHEESECAKE RASPBERRY – 60 грама.
  • G-BAR CHEESECAKE BLUEBERRY – 60 грама.
  • G-BAR CHEESECAKE COOKIES AND CREAM – 60 грама.
  • G-BAR BROWNIE CHOCOLATE ORANGE – 60 грама.
  • G-BAR BROWNIE BANANA – 60 грама.
  • G-BAR BROWNIE PEANUT BUTTER – 60 грама.
  • G-BAR BROWNIE COFFEE & HEMP SEED – 60 грама.

Една кутия съдържа 12 бр. протеинови барове.

4. УЧАСТНИЦИ В ИГРАТА
В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 14 години, с изключение на служителите на ДЖИ-ПРО ГРУП ООД и служители на партньори, участващи в организирането на играта.

5. НАГРАДИ
(1) За срока на Играта ще бъдат раздадени общо 50 (Петдесет) кутии с протеинови барове, с вкус по избор на печелившия.
(2) Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.
(3) Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
За да участваш в Играта следва да:
1. Харесаш снимката на публикацията във Facebook страницата на G-bar или Instagram профила на G-bar.
2. Последваш Facebook страницата на G-bar или Instagram профила на G-bar.
3. Изпратиш на лично съобщение снимка с някои от продуктите на G-bar.

Един участник има право само на една награда, независимо от броя на участията.

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
(1) След утвърждаване правото на участие съгласно правилата на Играта, жури от трима членове ще избере 50 (Петдесет) печеливши награда кутии с протеинови барове с марката G-bar.
(2) Трите имена, датите и часовете при попълване данните за участие на печелившите ще бъдат публикувани до 15(петнадесет)работни дни след края на играта на Сайта на играта https://g-brownie.com/.
(3) С печелившите участници ще бъде осъществен контакт чрез лично съобщение в съответната социална мрежа и телефон, който са предоставили по време на регистрацията, за да предоставят допълнителни контакти за доставка на наградата (телефонен номер и адрес). При необходимост представител на Организатора може да се свърже с печелившия участник по телефона, за да изясни подробности относно доставката на наградата.
(4) В случай, че печелившият участник не отговори на имейла и не предостави адреса, на който да бъде доставена наградата, в рамките на 7 (седем) дни от обявяването на печелившите участници, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условиятана Играта..

(5) В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на наградата, както и ако спечелилият участник не се свърже с Организатора, за да потърси наградата си, в срок до 7 (седем) дни от обявяване на печелившите, ще се счита, че спечелилият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условиятана Играта.
(6) Наградите се доставят само на територията на България в рамките на 30 дни след като печелившите бъдат публикувани на Сайта на Играта https://g-brownie.com/

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:
(1) Организаторът не носи отговорност:
а) за забавяне в изпращането на награди, причинено не по негова вина;
б) за неполучени награди поради предоставен грешен или непълен адрес или телефон за връзка от участника;
в) в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност;
(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили участници, претендиращи права върху каквато и да е награда.

10. ЛИЧНИ ДАННИ
(1) Организатоът Джи- Про Груп ООД обработва получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство.
(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
(3) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат използвани единствено и само във връзка с настоящата Игра.
(4) Изпращайки снимка на лично съобщение, на всеки участник ще бъде предоставена информация по GDPR за обработка на снимката му
(5) По-специално, участниците дават съгласието си Организаторът да използва техните снимки само и единствено във фейсбук страницата и инстаграм профила, сайта на G-bar.
(6) Спечелилите награди участници се съгласяват, че техните имена и част от имейла ще бъдат публикувани на Сайта на Играта.
(7) Всеки участник има право на достъп до собствените си лични данни, по всяко време да коригира или актуализира негови/нейните лични данни.
(8) Личните данни на неспечелилите участници се пазят в срок от 6 (шест) месеца след края на играта, освен при наличние на легитимен интерес за запазването им за по-дълъг срок. Личните данни на спечелилите участници се пазят в срок от 11 (единадесет) години след края на играта.
(9) Този, който е заличил профила си, автоматично прекратява участието си в Играта и неговото/ нейното име няма да бъде включено в тегленето на наградите (тъй като личните данни са начин за идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и изпращане на наградите).
(10) В допълнение на това, всеки участник има право на ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни, ако са налице основания за това; право на преносимост на данните; право на възражение спрямо обработването на негови лични данни; право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на участника са били нарушени.
(11) Участниците могат да разберат повече за начина, по който обработваме личните им данни и как ги защитаваме, като се запознаят с Политиката на поверителност на данните.

11. ДРУГИ УСЛОВИЯ
(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Играта, като обяви това по подходящ начин в Сайта на Играта, в случай че настъпят злоупотреби, включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи връщане на паричната равностойност на закупените продукти или каквото и да е друго обезщетение на участниците.
(2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат спечелване на награда чрез измама или други средства, противоречащи на механизма на Играта, на закона или добрите нрави, както и участници, които злонамерено се опитат да осуетят провеждането на Играта, ще бъдат дисквалифицирани. В случай на вреди, Организаторът си запазва правото да търси правата си пред компетентните органи.
(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско законодателство.
(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София.
(5) Правилата на Играта са публикувани/обявени https://g-brownie.com/. Информация за Играта може да бъде получена и на имейл marketing@g-brownie.com
С включването си в Играта, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите правила.
Успех на всички участници!

 

За търговци на едро

Изпратете запитване

Изпратете запитване и ние ще ви потърсим
да си уговорим търговска среща директно в обекта ви.